رنگ و روی بارابان به تبعیت از آسمان تهران تیره و گرفته است

آسمان دلتان زلال و شفاف

  • گروه فیو
  • گروه فیو

روتر بومی

تاریخ ثبت : 1394/12/03
نویسنده / مترجم : مهر

 

ایران در حال تولید روتر های بومی با امکانات پیشرفته

تاریخ نگارش : 31 / 3 / 1394


2
0

ثبت نظر برای این موضوع امکان پذیر نیست
پاداش خدمت

افتاده درختی که به خود می بالید

از داغ تبر به خاک غم می نالید

گفتم چه کسی به ریشه ات زد گفتا

آن کس که به زیر سایه ام می خوابید

تصویر روز

کارتون